หลักการของเราคือ การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน

เราเชื่อว่าการส่งเสริมและการพัฒนาในทุกด้านของเด็กๆ ควรได้รับการเรียนรู้จากการได้ทดลองลงมือทำจริง

โมดูโล่คิดส์มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาแบบไร้ขีดจำกัด เด็กๆควรได้รับทุกๆโอกาสที่ดีที่สุดในการพัฒนา เติบโต และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

โมดูโล่คิดส์ให้ความสำคัญเรื่องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ที่ที่โมดูโล่คิดส์ เราสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมและเกิดความอยากรู้อยากเรียนในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ทำให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเอง และกล้าแสดงความเห็นออกมา โดยที่มีคนรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเด็กๆ ด้วยความตั้งใจอันนี้เอง เราจึงมีถึง 8 แนวคิดที่ทำให้หลักสูตรของโมดูโล่คิดส์เสร็จสมบูรณ์

 • รูปแบบ - ความเข้าใจที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน สามารถบรรยายลักษณะ สังเกต ค้นคว้า ทดลอง และจัดกลุ่มได้
 • หน้าที่ - ความเข้าใจที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีบทบาท มีวัตถุประสงค์ มีแนวทางที่ให้เราสืบค้นได้เสมอ
 • สาเหตุ - ความเข้าใจที่ว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีๆก็เกิดขึ้นมาเอง เพราะมักจะต้องมีสาเหตุที่เกี่ยวพันกัน หรือมีการกระทำใดที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
 • การเปลี่่ยนแปลง - ความเข้าใจที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ทำให้สิ่งหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกฎของจักรวาลซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 • การเชื่อมโยง - ความเข้าใจที่ว่าเราอยู่ในโลกที่มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา ดังนั้นการกระทำของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็มักจะกระทบกับสิ่งอื่นๆได้เสมอ
 • มุมมอง - ความเข้าใจที่ว่าความรู้มักจะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน มุมมองที่ต่างกันทำให้มีการแปลความหมายหรือเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้แตกต่างกัน
 • ความรับผิดชอบ - ความเข้าใจที่ว่าคนเรามักจะตัดสินใจเลือกตามความเข้าใจของตนเอง และสิ่งที่เลือกก็จะทำให้เกิดผลที่แตกต่างกัน
 • ผลกระทบ - ความเข้าใจที่ว่าเรามีแนวทางเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีบทสรุปของสิ่งที่เราเลือกทำ เพื่อนำมาพิจารณาด้วยเหตุและผล ถึงผลที่ออกมา โดยต้องคำนึงความน่าเชื่อถือของผลที่เกิดขึ้นด้วย

จากแนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จึงนำมาใช้พัฒนาหลักสูตรของโมดูโล่คิดส์เพื่อสร้างเสริมทักษะต่างๆให้เด็กๆ ซึ่งเรากำลังจะพูดถึงในรายละเอียดของแต่ละทักษะที่เด็กๆจะได้เรียนที่นี่ต่อไป

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่โมดูโล่คิดส์?

ทุกการเรียนรู้ของที่นี่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆอย่างแท้จริง

1 - เรียนกลุ่มเล็ก

แต่ละคลาสเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 4 คน เด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้และได้ความใส่ใจอย่างเต็มที่

2 - เรียนรู้ทุกอย่างเพื่อนำไปใช้ได้จริง

เป็นการเรียนแบบผสมผสานความรู้หลายๆด้านเข้าด้วยกันผ่านภาษาอังกฤษ โมดูโล่คิดส์เน้นพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้าน

3 - เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ เราให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกๆ โดยเน้นให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่นั่งฟังคุณครูสอนอย่างเดียว

4 - บรรยากาศการเรียน

โมดูโล่คิดส์เน้นเรื่องความใส่ใจในเด็กทุกๆคนที่เรียนที่นี่ เราต้องการให้เด็กๆได้ทั้งความสุข ความสนุก และความรู้ในการเรียนทุกๆบทเรียนกับโมดูโล่คิดส์
ติดต่อเรา

วิชาที่เรียน

10 องค์ความรู้หลากหลายที่เด็กจะได้เรียนที่โ่มดูโล่คิดส์

โมดูโล่คิดส์ใช้ทั้งระบบการเรียนชั้นนำของ British EYFS และ IB มาประกอบกัน

ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร เรียนรู้การอ่านและเขียน

ศาสตร์แห่งตัวเลข

เสริมทักษะการคำนวณ เข้าใจถึงการนำไปใช้จริงในชีวิต

วิทยาศาสตร์

สำรวจ ฝึกการสังเกตและเรียนรู้โลกรอบตัว

ศิลปการสร้างสรรค์

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

พัฒนาความคิด

เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ และกลยุทธในการแก้ไขทุกปัญหา
Modulo Kids student

ศิลปการใช้ภาษาอังกฤษ

เข้าใจและนำภาษาอังกฤษไปสื่อสารใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คณิตศาสตร์

การคำนวณ ประยุกต์และเข้าใจตัวเลข เพื่อปรับใช้ในโลกรอบตัว

เข้าใจโลกของเรา

เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว

ศิลปการแสดงออก

มีส่วนร่วมในการคิดค้นการแสดงออกต่างๆ ผ่านดนตรี การเต้นรำ และการละคร

พัฒนาการด้านอารมณ์

ส่งเสริมทักษะการคิดบวก สร้างความมั่นใจให้เด็ก และการทำงานเป็นทีม
A Modulo Kids teacher with a young student

คุณครูที่เก่งที่สุด

คุณครูสอนทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายๆ

คุณครูทุกคนที่โมดูโล่คิดส์ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี คุณครูต้องมีครบทั้งคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์การสอนเด็ก มีความเป็นมืออาชีพ และที่ขาดไม่ได้เลยคือมีจิตใจดี รักการสอน คุณครูที่นี่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมที่มีคุณภาพสูงของโปรแกรมโมดูโล่คิดส์ และยังต้องได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ทำงานที่นี่ เพราะโมดูโล่คิดส์ไม่เคยหยุดพัฒนา

เกี่ยวกับคุณครูของเรา:

 • ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • คุณสมบัติพร้อม
 • ประสบการณ์สูงในการสอนเด็กๆ
 • ตั้งใจและพร้อมที่จะช่วยสอนเด็กๆอย่างเต็มที่

เราได้บอกหรือยังว่า คุณครูทุกคนที่นี่ทั้งใจดี ใส่ใจ และสอนเก่งอีกด้วย?

Modulo Kids student doing an art project

สื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด

เรียนรู้สนุกอย่างมีระดับ

ที่โมดูโล่คิดส์เรามั่นใจในหลักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะให้กับเด็กๆที่เรียนที่เรา โดยมีการนำตำราเรียนที่หลากหลายมาเป็นองค์ประกอบ

โมดูโล่คิดส์เลือกสรรสื่อการเรียนการสอนชั้นนำจากทั่วโลก เช่น Oxford University Press, Collins, Pearson เป็นต้น ทีมหลักสูตรของเราซึ่งมีความชำนาญเรื่องการศึกษาของเด็ก จะเลือกสิ่งที่ดีทีสุดจากแต่ละชุดของสื่อการสอน เพื่อให้มั่นใจว่า เด็กๆจะเรียนอย่างสนุก ได้ความรู้ และได้เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆอย่างเต็มที่

ที่โมดูโลคิดส์ เรารู้ว่านักเรียนที่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจะได้แสดงประสิทธิภาพได้มากที่สุด เราตั้งใจที่จะเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกหลานของท่านได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

ชุมชน

สร้างความแตกต่าง

เราเชื่อว่าเด็กๆทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้

โมดูโล่เชื่อว่าบริษัทต่างๆสามารถและควรเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆและยังเป็นความรับผิดชอบของคนทุกๆคน เรายินดีที่จะช่วยเหลือและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมผู้อื่นให้มีส่วนช่วยเหลือและรับผิดชอบในสิ่งที่เราสามารถทำได้ ทุกๆคนที่โมดูโล่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยให้ได้รับการศึกษาและงานอาสาอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นอาสาสมัครแลัว เรายังมีการจัดการฝึกอบรมและให้ทักษะความรู้แก่พนักงานในบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่ง เราร่วมกันบริจาคหนังสือทั้งใหม่และเก่าให้กับสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และเรายังช่วยเหลือผู้ทุรกันดารในทีี่ต่างๆทั่วประทเศด้วยการซื้อสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปแจกจ่ายให้กับพวกเขาอีกด้วย

เราอยากให้คุณลองดูกิจกรรมตา่งๆด้านล่างและผู้ร่วมช่วยเหลือสังคมของเราทั้งในอดีตและปัจจุบัน คุณก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน โดยการเข้าร่วมกับเหล่าผู้ที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงสร้างโลกที่ดีขึ้นได้

กิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านอัมพวา

โมดูโล่มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านอัมพวา ทั้งคุณครูและทีมงานทุกคนมีความสุขที่ได้แบ่งปัน ดูแลและให้สิ่งดีๆ เรานำอาหาร นักดนตรี เกมส์ ของเล่น สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมมากมายไปให้เด็กๆทุกคนได้แบ่งปันและมีความสุขกัน!

planting trees

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทำให้โลกของเราเป็นสีเขียวและน่าอยู่ กับ The PATT Thailand Foundation

เราเชื่อว่าโรงเรียนของเราสามารถเป็นส่วนสำคัญในการช่วยโลกให้ยืนหยัดคู่กับเราไปได้ .
ดังนั้นเราจึงจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรของเรามีส่วนร่วมในการช่วยเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ต่อไป.

304

จำนวนต้นไม้ที่เราช่วยปลููกในขณะนี้

การ์ม่าแฟมิลี่

มารู้จักมูลนิธิกลุ่มอาสาการ์ม่าแฟมิลี่กัน

ครอบครัวกลุ่มอาสาการ์ม่าแฟมิลี่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ยากจนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อให้เด็กๆมีพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้น เหล่าอาสาสมัครไม่เพียงแค่บริจาคสิ่งของเครื่องใช้หรือเงินทอง แต่ยังสร้างโครงการที่มีผลในระยะยาวโดยกระตุ้นเด็กๆและครอบครัวของพวกเขาให้เห็นถึงความสำคัญและข้อดีของการศึกษาและการฝึกอบรม

กลุ่มอาสาการ์ม่าแฟมิลี่ขึ้นอยู่กับความกรุณาของผู้บริจาคและอาสาสมัครของพวกเขาในการรับผิดชอบโครงการ หากว่าคุณสนใจจะช่วยเหลือ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับผู้อาสาโดยการบริจาคสิ่งต่างๆ

บริจาค

เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง

คุณ Nion Sunpawishu เป็นผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิกลุ่มอาสาการ์ม่าแฟมิลี่ โดยมุ่งหวังจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่ยากจนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยคำนึกถึงความอันตรายและปัญหาที่เด็กๆต้องเจอในทางใต้ของประเทศไทย เธอจึงต้องการช่วยเหลือพวกเขา โดยการชักชวนให้อาสาสมัครที่มีแรงกาย แรงใจมาร่วมกันช่วยเหลือเด็กๆ

ด้วยการที่เคยเป็นคุณครูภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ และทำงานในประเทศไทยมาก่อน ทำให้คุณ Nion มีโอกาสได้ติดต่อกับผู้คนมากมายที่ต้องการจะตอบแทนสิ่งดีๆกลับมาให้กับประเทศไทย โดยใช้ความรู้ความสามารถของพวกเขานั้นเอง

งานอาสาสมัคร
Mercy Center Thailand children

HDF Mercy Center

Helping the children who need it most

เรายังได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ โดยเราได้จัดอบรม สนับสนุนโลจิสติกส์ และให้คำปรึกษากับพวกเขาในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กกำพร้า

มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้ คือที่พักพิงให้กับเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า และยังเป็นบ้านให้กับแม่และเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ เด็กอนุบาลมากกว่า 400 คน เป็นที่ประชุมของคนในชุมชน และยังเป็นสวรรค์น้อยๆและสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆอีกด้วย โดยมูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นมาจากวัดเก่าใกล้ท่าเรือ และได้ดำเนินงานมาถึง 40 ปีแล้ว