สถานที่เรียนช่วยส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ของเด็กๆ

โมดูโล่คิดส์ทราบดีว่าเด็กๆแต่ละคนมีความโดดเด่นของตัวเอง ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของเราจึงเน้นที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีความทันสมัย เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

ติดต่อเรา ปรัชญาของโมดูโล่คิดส์

หลักสูตร

คอร์สเรียนของเราออกแบบมาเพื่อเด็กในทุกระดับและทุกช่วงวัย

ทุกคอร์สเรียนของโมดูโล่คิดส์สอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% โดยแบ่งเป็นห้องเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มขนาดเล็ก

ห้องเรียน Little Explorers
(18 - 36 เดือน)

Modulo Kids boy playing with paint

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆด้วยธรรมชาติของการเป็นนักสำรวจตัวน้อย เราจะช่วยให้น้องค้นพบและเรียนรู้ได้เร็วขึ้นผ่าน เกมส์ ศิลปะ บทเพลง เต้นรำ การอ่านและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย!

ห้องเรียน Little Explorers

คอร์สภาษาอังกฤษ เสริมพัฒนาการ
(3 - 12 ปี)

Modulo Kids boy doing an experiment

เราใช้หลักสูตรการสอน EYFS และ IB ในการออกแบบหลักสูตรคอร์สเรียนนี้ เด็กๆจะได้เรียนทั้งเลข วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นที่จำเป็นอีกมากมาย!

คอร์สภาษาอังกฤษ

คอร์สโฟนิคส์
(3 - 12 ปี)

Modulo Kids phonics student

เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษาการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อการสอนต่างๆ เช่น เกมส์ วีดีโอ เสียงเพลงและการเต้น ไปกับครูที่น่ารักและเป็นกันเองของเรา

คอร์สโฟนิคส์

คอร์สติวเสริมการบ้าน
(3 - 12 ปี)

Girl doing a school project

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเด็กๆอายุระหว่าง 3-12ปี โดยเป็นหลักสูตรสำหรับสอนการบ้าน และรายงานต่างๆจากโรงเรียนของเด็กๆโดยเฉพาะ!

คอร์สติวเสริมการบ้าน

คอร์สเรียนออนไลน์
( 3-12 ปี)

บทเรียนสนุกๆ สอนสดในห้องเรียนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เรียนออนไลน์

บรรยากาศการเรียน

ครอบครัวโมดูโล่คิดส์

โรงเรียนสวยๆกับนักเรียนเก่งๆที่โมดูโล่คิดส์

วิชาที่เรียน

10 องค์ความรู้หลากหลายที่เด็กจะได้เรียนที่โ่มดูโล่คิดส์

โมดูโล่คิดส์ใช้ทั้งระบบการเรียนชั้นนำของ British EYFS และ IB มาประกอบกัน

ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร เรียนรู้การอ่านและเขียน

ศาสตร์แห่งตัวเลข

เสริมทักษะการคำนวณ เข้าใจถึงการนำไปใช้จริงในชีวิต

วิทยาศาสตร์

สำรวจ ฝึกการสังเกตและเรียนรู้โลกรอบตัว

ศิลปการสร้างสรรค์

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

พัฒนาความคิด

เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ และกลยุทธในการแก้ไขทุกปัญหา
Modulo Kids student

ศิลปการใช้ภาษาอังกฤษ

เข้าใจและนำภาษาอังกฤษไปสื่อสารใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คณิตศาสตร์

การคำนวณ ประยุกต์และเข้าใจตัวเลข เพื่อปรับใช้ในโลกรอบตัว

เข้าใจโลกของเรา

เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว

ศิลปการแสดงออก

มีส่วนร่วมในการคิดค้นการแสดงออกต่างๆ ผ่านดนตรี การเต้นรำ และการละคร

พัฒนาการด้านอารมณ์

ส่งเสริมทักษะการคิดบวก สร้างความมั่นใจให้เด็ก และการทำงานเป็นทีม