สถานที่เรียนมีส่วนช่วยอย่างมาก
ในเรื่องพัฒนาการการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ของเด็กๆ

โมดูโล่คิดส์ทราบดีว่าเด็กๆแต่ละคนมีความโดดเด่นของตัวเอง ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของเราจึงเน้นที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีความทันสมัย เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

ติดต่อเรา ปรัชญาของโมดูโล่คิดส์

พัฒนา

กุญแจหลักสำคัญของพัฒนาการเด็ก

ช่วยให้เด็กๆเติบโตอย่างมั่นใจ และได้สิ่งดีๆในทุกช่วงชีวิต

1 - พัฒนาการด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ

เด็กๆจะได้พูด ได้สื่อสาร และใช้ทักษะภาษาอังกฤษในทุกทุกสถานการณ์

2 - พัฒนาการด้านร่างกาย

เปิดโอกาสให้เด็กๆได้พัฒนาการด้านร่างกายควบคู่กันกับการเรียนภาษาอังกฤษ

3 - พัฒนาการด้านความคิดและการเข้าสังคม

สร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ รวมถึงวิธีคิดแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกับคนอื่น

วิชาที่เรียน

10 องค์ความรู้หลากหลายที่เด็กจะได้เรียนที่โ่มดูโล่คิดส์

โมดูโล่คิดส์ใช้ทั้งระบบการเรียนชั้นนำของ British EYFS และ IB มาประกอบกัน

ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร เรียนรู้การอ่านและเขียน

ศาสตร์แห่งตัวเลข

เสริมทักษะการคำนวณ เข้าใจถึงการนำไปใช้จริงในชีวิต

วิทยาศาสตร์

สำรวจ ฝึกการสังเกตและเรียนรู้โลกรอบตัว

ศิลปการสร้างสรรค์

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

พัฒนาความคิด

เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ และกลยุทธในการแก้ไขทุกปัญหา
Modulo Kids student

ศิลปการใช้ภาษาอังกฤษ

เข้าใจและนำภาษาอังกฤษไปสื่อสารใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คณิตศาสตร์

การคำนวณ ประยุกต์และเข้าใจตัวเลข เพื่อปรับใช้ในโลกรอบตัว

เข้าใจโลกของเรา

เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว

ศิลปการแสดงออก

มีส่วนร่วมในการคิดค้นการแสดงออกต่างๆ ผ่านดนตรี การเต้นรำ และการละคร

พัฒนาการด้านอารมณ์

ส่งเสริมทักษะการคิดบวก สร้างความมั่นใจให้เด็ก และการทำงานเป็นทีม

บรรยากาศการเรียน

ครอบครัวโมดูโล่คิดส์

โรงเรียนสวยๆกับนักเรียนเก่งๆที่โมดูโล่คิดส์

หลักสูตร

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะที่สุดสำหรับเด็กทุกระดับและทุกช่วงวัย

โมดูโล่คิดส์เลือกใช้สื่อการสอนที่ดีที่สุดจากทั่วโลก และใช้ระบบการเรียนการสอนชั้นนำถึง 2 ระบบมารวมเข้าด้วยกันคือ British EYFS และInternational Baccalaureate (IB program) ทีมหล้กสูตรของโมดูโล่คิดส์ึ่ซี่งเชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาของเด็กๆโดยตรง ได้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆที่สมบูรณ์ที่สุด โดยนำข้อดีของทุกๆอย่างมารวมกันไว้ที่นี่ เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะต่างๆอย่างดีที่สุดทั้งด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

3-4 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี

ด้วยระบบของ British Early Years Foundation Stage (EYFS), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 3-4 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

5-6 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 5-6 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

7-8 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 7-8 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 7-8 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 7-8 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

9-10 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 9-10 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

11-12 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 11-12 ปี

Modulo Kids coursebook

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Modulo Kids coursebook

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Modulo Kids coursebook

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Modulo Kids coursebook

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover
Modulo Kids student