สถานที่เรียนมีส่วนช่วยอย่างมาก
ในเรื่องพัฒนาการการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ของเด็กๆ

โมดูโล่คิดส์ทราบดีว่าเด็กๆแต่ละคนมีความโดดเด่นของตัวเอง ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของเราจึงเน้นที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีความทันสมัย เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

ติดต่อเรา ปรัชญาของโมดูโล่คิดส์

พัฒนา

กุญแจหลักสำคัญของพัฒนาการเด็ก

ช่วยให้เด็กๆเติบโตอย่างมั่นใจ และได้สิ่งดีๆในทุกช่วงชีวิต

1 - พัฒนาการด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ

เด็กๆจะได้พูด ได้สื่อสาร และใช้ทักษะภาษาอังกฤษในทุกทุกสถานการณ์

2 - พัฒนาการด้านร่างกาย

เปิดโอกาสให้เด็กๆได้พัฒนาการด้านร่างกายควบคู่กันกับการเรียนภาษาอังกฤษ

3 - พัฒนาการด้านความคิดและการเข้าสังคม

สร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ รวมถึงวิธีคิดแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกับคนอื่น

วิชาที่เรียน

10 องค์ความรู้หลากหลายที่เด็กจะได้เรียนที่โ่มดูโล่คิดส์

โมดูโล่คิดส์ใช้ทั้งระบบการเรียนชั้นนำของ British EYFS และ IB มาประกอบกัน

ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษร เรียนรู้การอ่านและเขียน

ศาสตร์แห่งตัวเลข

เสริมทักษะการคำนวณ เข้าใจถึงการนำไปใช้จริงในชีวิต

วิทยาศาสตร์

สำรวจ ฝึกการสังเกตและเรียนรู้โลกรอบตัว

ศิลปการสร้างสรรค์

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

พัฒนาความคิด

เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ และกลยุทธในการแก้ไขทุกปัญหา
Modulo Kids student

ศิลปการใช้ภาษาอังกฤษ

เข้าใจและนำภาษาอังกฤษไปสื่อสารใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คณิตศาสตร์

การคำนวณ ประยุกต์และเข้าใจตัวเลข เพื่อปรับใช้ในโลกรอบตัว

เข้าใจโลกของเรา

เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว

ศิลปการแสดงออก

มีส่วนร่วมในการคิดค้นการแสดงออกต่างๆ ผ่านดนตรี การเต้นรำ และการละคร

พัฒนาการด้านอารมณ์

ส่งเสริมทักษะการคิดบวก สร้างความมั่นใจให้เด็ก และการทำงานเป็นทีม

บรรยากาศการเรียน

ครอบครัวโมดูโล่คิดส์

โรงเรียนสวยๆกับนักเรียนเก่งๆที่โมดูโล่คิดส์

หลักสูตร

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะที่สุดสำหรับเด็กทุกระดับและทุกช่วงวัย

โมดูโล่คิดส์เลือกใช้สื่อการสอนที่ดีที่สุดจากทั่วโลก และใช้ระบบการเรียนการสอนชั้นนำถึง 2 ระบบมารวมเข้าด้วยกันคือ British EYFS และInternational Baccalaureate (IB program) ทีมหล้กสูตรของโมดูโล่คิดส์ึ่ซี่งเชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาของเด็กๆโดยตรง ได้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆที่สมบูรณ์ที่สุด โดยนำข้อดีของทุกๆอย่างมารวมกันไว้ที่นี่ เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะต่างๆอย่างดีที่สุดทั้งด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

3-4 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี

ด้วยระบบของ British Early Years Foundation Stage (EYFS), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 3-4 ปี

Oxford Careers Commerce student book

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Oxford Careers Medicine student book

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Oxford Careers Technology student book

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Oxford Careers Tourism student book

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

5-6 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 5-6 ปี

Oxford Careers Commerce student book

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Oxford Careers Medicine student book

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Oxford Careers Technology student book

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Oxford Careers Tourism student book

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

7-8 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 7-8 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 7-8 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 7-8 ปี

Oxford Careers Commerce student book

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Oxford Careers Medicine student book

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Oxford Careers Technology student book

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Oxford Careers Tourism student book

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

9-10 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 9-10 ปี

Oxford Careers Commerce student book

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Oxford Careers Medicine student book

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Oxford Careers Technology student book

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Oxford Careers Tourism student book

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover

11-12 ปี

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี

ด้วยระบบของ International Baccalaureate (IB), คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและเสริมทักษะสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี ของโมดูโล่คิดส์ เน้นเรื่องพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กเป็นหลัก โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกที่หลากหลาย
ทุกบทเรียนที่โมดูโล่คิดส์ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสื่อการสอนที่โมดูโล่คิดส์คัดสรรเป็นอย่างดีสำหรับคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก 11-12 ปี

Oxford Careers Commerce student book

ศาสตร์แห่งตัวเลข สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร

Discover
Oxford International English book 6

ทักษะ ความรู้และศิลปในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Discover
Oxford Careers Technology student book

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรียนรู้โลกล้ำสมัยรอบตัว

Discover
Oxford Careers Tourism student book

สร้างสรรศิลปและการแสดงออก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Discover
Modulo Kids student